Sklep online z piwem kraftowym

do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

 § 1

Definicje

Ilekroć w postanowieniach niniejszego regulaminu (dalej jako „Regulamin”) użyto jedno z następujących pojęć:

 1. Sprzedawca” – należy przez to rozumieć Bromarket Sp. z o.o. z siedzibą w Zatorze, ul. Staszica 33, 32-640 Zator, będąca właścicielem Platformy, prowadząca Sklep internetowy oraz Sklep stacjonarny, posiadająca ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości do 4,5%, a także piwa.

 2. Klient” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonującą Rezerwacji.

 3. Sklep stacjonarny” – należy przez to rozumieć punkt sprzedaży detalicznej prowadzony przez Sprzedawcę, a zlokalizowany w Krakowie (30-719), przy ul. Gromadzkiej 46 objęty ważnym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości do 4,5% oraz piwa wydanym przez uprawniony organ.

 4. Sklep internetowy” – należy przez to rozumieć portal internetowy dostępny pod adresem: www.bromarket.pl, prowadzony przez Sprzedawcę i umożliwiający Rezerwację Towaru w celu jego nabycia w Sklepie Stacjonarnym.

 5. Towar” – należy przez to rozumieć rzeczy oznaczone co do gatunku, prezentowane w Sklepie internetowym, a mogące być przedmiotem sprzedaży w Sklepie stacjonarnym, w szczególności wyroby alkoholowe o zawartości do 4,5% oraz piwo.

 6. Rezerwacja” – należy przed to rozumieć usługę świadczoną przez Sprzedawcę, polegającą na udostępnieniu Klientowi możliwości rezerwacji określonego Towaru w celu jego potencjalnego, następczego nabycia w Sklepie stacjonarnym zgodnie z warunkami obowiązującymi w dniu dokonania Rezerwacji. Rezerwacja polega na złożeniu Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży, której przedmiotem będą Towary podlegające Rezerwacji.

 7. Rejestracja” – należy przez to rozumieć proces zakładania Konta.

 8. Konto” – należy przez to rozumieć elektroniczny profil Klienta prowadzony przez Sprzedawcę, zawierający jego dane osobowe i umożliwiający korzystanie z usługi Rezerwacji prowadzonej za pomocą Strony internetowej.

 9. Kodeks Cywilny” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

 10. Kodeks postępowania cywilnego” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.).

 11. Ustawa o prawach konsumenta” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 287).

 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 344).

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego w celu realizacji Rezerwacji.

 2. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Wszelkie informacje dotyczące Towarów zamieszczone w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie przedstawiają informację o Towarach możliwych do nabycia w Sklepie stacjonarnym po złożeniu Rezerwacji przez Klienta.

 4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

  1. komputer z dostępem do sieci Internet

  2. przeglądarka internetowa w najnowszej wersji (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari).

 5. Zabronione jest udostępnianie w ramach Sklepu internetowego informacji o charakterze bezprawnym, a także wykorzystywanie Sklepu internetowego w celu rozpowszechniania takich informacji.

 

§ 3

Rejestracja

 1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, a w konsekwencji ze świadczonej przez Sprzedającego usługi Rezerwacji, Klient może założyć Konto w Sklepie internetowym.

 2. Proces Rejestracji polega na uzupełnieniu formularza rejestracyjnego przynajmniej o te dane, które zostały zaznaczone jako obowiązkowe.

 3. W trakcie wypełniania powyższego formularza Klientowi została zapewniona możliwość zapoznania się w treścią Regulaminu.

 4. Warunkiem koniecznym Rejestracji jest zaakceptowanie przez Klienta postanowień Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę oraz złożenie oświadczenia o swojej pełnoletności, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu.

 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie prowadzenia Konta jest zawierana na czas nieoznaczony. Klient ma możliwość żądania usunięcia jego Konta poprzez złożenie stosownego oświadczenia na następujący adres poczty elektronicznej Sprzedającego: brododomu@bromarket.pl.

 

§ 4

Przyjmowanie i realizacja Rezerwacji

 1. Rezerwacje składane są za pośrednictwem Sklepu internetowego. Rezerwacja może być dokonywana wyłącznie przez Klientów, którzy złożyli oświadczenie o swojej pełnoletności.

 2. Klient ma możliwość rozpoczęcia procesu Rezerwacji Towaru zarówno za pośrednictwem założonego Konta, jak i bez niego. Posiadanie Konta nie jest warunkiem koniecznym dla dokonania Rezerwacji.

 3. Proces Rezerwacji polega na wyborze konkretnych Towarów i dodaniu ich do koszyka. Klient jest uprawniony do modyfikacji zawartości koszyka do chwili dokonania Rezerwacji. Klient wybiera Towary, ich ilość, sposób płatności oraz sposób odbioru – osobiście lub za pośrednictwem upoważnionego kuriera.

 4. Podczas dokonywania Rezerwacji Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych umożliwiających jej realizację oraz do zaakceptowania postanowień Regulaminu, a także złożenia oświadczenia o swojej pełnoletności, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól.

 5. Rezerwacja jest traktowana za dokonaną w momencie naciśnięcia przez klienta przycisku „Zamawiam”. Klient otrzyma na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rezerwacji zawierające listę Towarów nią objętych. Złożona Rezerwacja umożliwia Klientowi zawarcie umowy sprzedaży wskazanego w treści Rezerwacji Towaru w Sklepie stacjonarnym.

 6. Umowa sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest zawierana wyłącznie w Sklepie stacjonarnym.

 7. Dokonując Rezerwacji Klient potwierdza, że ma świadomość, iż jej realizacja jest związana z obowiązkiem zapłaty ceny.

 8. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Rezerwacje realizować jak najszybciej. O możliwości nabycia zarezerwowanego Towaru oraz jego odbioru w Sklepie stacjonarnym Klient zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości mailowej w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia dokonania Rezerwacji. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia wskazanego terminu wskutek wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, o których jest zobowiązany poinformować Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 9. Zawarcie umowy sprzedaży zarezerwowanego Towaru oraz jego odbiór jest możliwy wyłącznie w godzinach funkcjonowania Sklepu stacjonarnego.

 10. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zarezerwowany i przygotowany do odbioru Towar był wolny od wad oraz zapakowany w bezpieczny sposób.

 11. Sprzedawca nie zapewnia wysyłki Towaru. Jeżeli Klient nie ma możliwości osobistego odbioru Towaru, wówczas Klient może we własnym imieniu zlecić zakup zarezerwowanego Towaru i jego odbiór o firmie kurierskiej. Wskazanie w procedurze Rezerwacji sposobu dostawy w postaci upoważnionego kuriera jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, iż upoważnia kuriera do odbioru zarezerwowanego Towaru w jego imieniu w Sklepie stacjonarnym.

 12. Powierzenie zarezerwowanego Towaru firmie kurierskiej jest traktowane jak wydanie go Klientowi.

 13. Wszelkie koszty związane z zamówioną usługą kurierską ciążą na Kliencie.

 14. Klient oświadcza, że niezależnie od wybranego sposobu odbioru zarezerwowanego Towaru, zostanie on odebrany przez osobę pełnoletnią i nie znajdującą się w stanie nietrzeźwości. Upoważniony kurier lub pracownik Sklepu stacjonarnego są upoważnieni do weryfikacji wieku osoby odbierającej Towar.

 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania Rezerwacji albo odmowy wydania zarezerwowanego Towaru w następujących sytuacjach:

  1. braku Towaru lub braku określonej ilości Towaru w magazynie;

  2. odbiorca Towaru odmówi pokazania dokumentu poświadczającego osiągnięcie pełnoletności;

  3. odbiorca Towaru znajduje się w stanie nietrzeźwości.

 

§ 5

Ceny Towarów oraz metody płatności

 1. Wszystkie opublikowane na Stronie internetowej ceny Towarów wyrażone w złotych polskich są cenami brutto.

 2. Cena Towarów obowiązująca w momencie składania Rezerwacji wiąże Sprzedawcę oraz Klienta do momentu odbioru Towaru lub odwołania Rezerwacji.

 3. Klient ma możliwość skorzystania z następujących sposobów płatności:

  1. Szybki przelew PayU

  2. Przelew bankowy online

  3. BLIK

 

§ 6

System rezerwacji i zwroty

 1. W ramach Sklepu Internetowego nie jest dokonywana sprzedaż Towarów rozumiana jako sprzedaż na odległość. Sprzedaż Towarów zawsze realizowana jest stacjonarnie o ew. ich Rezerwacji w Sklepie Internetowym.

 2. Mając na uwadze postanowienia ust.1 Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów.

 3. Klient jest uprawniony ale nie jest zobowiązany do zakupu towaru który podlegał Rezerwacji.

 

§ 7

Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wszelkie wady fizyczne Towaru sprzedanego w Sklepie stacjonarnym, a także niezgodność wydanego Towaru z treścią złożonej Rezerwacji.

 2. Klient może złożyć reklamacje pocztą elektroniczną lub pisemnie.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Założenie Konta w Sklepie internetowym lub dokonanie Rezerwacji przez Klienta nieposiadającego Konta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta podanych w formularzu rejestracyjnym lub w ramach procesu Rezerwacji.

 2. Sprzedawca szanuje prawa Klientów do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym (https://bromarket.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci-i-RODO/11) wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedawca może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.

 3. Sprzedawca informuje, że dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu prowadzenia Konta, skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia Rezerwacji oraz odbioru Towaru. Za zgodą Klienta jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych czy ofert marketingowych. Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.

 4. Wszelkie potencjalne spory wynikłe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sądy właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez stosowne ogłoszenie zamieszczone pod adresem internetowym Sklepu internetowego.

 7. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, oraz wykonania umowy zawartej przez Sprzedawcę z Klientem, Sklep internetowy przechowuje na dysku twardym urządzenia Klienta, którego używa on do korzystania ze Sklepu internetowego niewielkich plików tekstowych umożliwiających identyfikację Klienta przez system Sprzedawcy (pliki cookie). Pliki cookie mogą zostać wyłączone przez Klienta, wówczas Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak działania lub nieprawidłowe działanie Sklepu internetowego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl